Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Akcjonariusz

Liczba
akcji

Udział w kapitale
zakładowym

Liczba
głosów

Udział w ogólnej
liczbie głosów

Roman Stachowiak wraz z podmiotem
zależnym Magerol Holdings Limited

867.023

62,98% 1.352.023 72,62%

Maciej Jasiewicz wraz z podmiotem
zależnym Calley Holdings Limited

161.515 11,73% 161.515 8,68%
Pozostali z udziałem poniżej 5% 126.000 9,15% 126.000 6,77%
Inwestorzy akcji serii E 222.133 16,14% 222.133 11,93%
RAZEM 1.376.671 100,00% 1.861.671 100,00%